Акупунтура, иглоукалывание, рефлексотерапия

Акупунтура, иглоукалывание, рефлексотерапия Лисенко Г.І., Бабиніна Л.Я.,Ткаченко В.І., Видиборець Н.В., Бондар О.К.

НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ГІПОТИРЕОЗУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, кафедра сімейної медицини; Київська обласна клінічна лікарня, ендокринологічний центр

Підвищення розповсюдженості гіпотиреозу серед населення України за останні роки привернуло увагу багатьох дослідників. Клінічні прояви гіпотиреозу дуже різноманітні та неспецифічні. При гіпотиреозі уражаються, практично, всі органи і системи, виразність їх залежить від ступеня тиреоїдної недостатності.

Досить часто на перший план виходять симптоми ураження центральної і периферійної нервової системи, які розвиваються внаслідок муцинозного набряку та розпаду нервових волокон при недостатності тиреоїдних гормонів в організмі. Так, симптомами ураження нервової системи внаслідок гіпотиреозу можуть бути сонливість, загальмованість, зниження пам'яті, вегето-судинні розлади, головний біль, болі в м'язах, міопатія, міастеноподібний синдром, псевдоміотонія, парестезії, полінейропатії, зниження сухожильних рефлексів (ахілового, колінного), тоннельні нейропатії.
Прояви мікседематозного набряку імітують ураження черепно-мозкових нервів з розвитком дисфагії, дизартрії, гіпоакузії, офтальмоплегії, невропатії лицьового нерву. Можливі нервово-психічні розлади — енцефалопатії, астенодепресивний синдром, інсомнії, гострі психози, розвиток делиріозних станів (мікседематозний делірій), брадифренія.
Менше відомо, але надзвичайно важливо для практики, що при гіпотиреозі спостерігаються також типові пароксизми панічних атак із періодично виникаючими приступами тахікардії.
Часто при гіпотиреозі зустрічається синдром порушень органів чуття — утруднення носового дихання (через набряк слизової оболонки носа), порушення слуху (пов'язано з набряком слухової труби й органів середнього вуха), захриплий голос (унаслідок набряку і стовщення голосових зв'язок) виявляється погіршення нічного зору [1, 3, 4, 5].

Патогенетичні механізми неврологічних розладів при гіпотиреозі пов'язані з впливом дефіциту тиреоїдних гормонів на нервову тканину. В теперішній час доведена роль тиреоїдних гормонів у синтезі специфічних білків нервової системи: тубуліну, актину, фактору росту нервів, особливо білку мієліну та ін.
Виявлено опосередковану участь тиреоїдних гормонів у регуляції нейронального диференціювання через вплив на нейротрофічний фактор (який обумовлює подовження аксонів та їх високу життєздатність) та нейротропін-3 в головному мозку (він сприяє диференціюванню клітин Пуркіньє та утворенню дендритних відростків).
Зниження рівня гормонів ЩЗ зменшує активність ферменту РНК-полімерази-1, що впливає на вміст мікросомальної РНК у нейронах великих півкуль головного мозку, зменшує енергетичний обмін нервових клітин, знижує споживання глюкози та кисню центральною
нервовою системою.
При дефіциті гормонів ЩЗ відмічено порушення синаптогенезу, зниження рівня проліферації гранулярних клітин у зовнішньому гранулоклітинному шарі та сповільнення їх міграції у внутрішній шар мозку.
Хоча молекулярні механізми впливу гормонів щитовидної залози залишаються остаточно не з'ясованими, дані літератури вказують на доведену їх роль у регуляції функцій нервової системи [1, 4].
Таким чином, при проведенні диференційного діагнозу не слід виключати можливість розвитку неврологічної симптоматики внаслідок патології щитовидної залози.

Метою нашого дослідження було проаналізувати частоту та характер неврологічної симптоматики у хворих на гіпотиреоз.

Матеріали та методи дослідження. До обстеження було включено 30 жінок з гіпотиреозом, віком 38,87±1,35 років. У 14 (46,7%) з них гіпотиреоз був наслідком автоімунного тиреоїдиту (АІТ), підтверджений у 8 хворих (дані пункційної або інтраопераційної біопсії). У решти 16 (53,3%) хворих гіпотиреоз був наслідком оперативного лікування раку або аденоми ЩЗ, підтверджених інтраопераційною біопсією (П/О гіп). Хворим проводилось загальноприйняте клінічне і неврологічне обстеження, лабораторні та інструментальні дослідження (ЕЕГ, РЕГ, ЕхоЕГ, нейроміографія при необхідності), визначення Т4, ТТГ проводили імунорадіометричним методом, рівнів антитіл до тиреопероксидази тироцитів (АТ-ТПО) — радіоімунним методом з використанням наборів «ІММUNОТЕСН».

Результати досліджень та їх обговорення.
Проведені спостереження показали, що симптоми гіпотиреозу у обстежених хворих були в основному одно типовими, але ступінь їх прояву був різним.
У переважної більшості хворих (100%), провідне місце займали зміни нервово-психічної сфери.
Спостерігались загальна загальмованість, різке сповільнення психічних процесів, порушення пам'яті, головний біль, запаморочення, оніміння верхніх та нижніх кінцівок.
Нерідко спостерігались скарги на м'язову слабкість, біль у м'язах, оніміння пальців кінцівок.
Також були прояви з боку інших органів та систем (табл. 1) — ураження серцево-судинної системи проявлялось, періодичним болем в ділянці серця та ослабленістю серцевих тонів, підвищений артеріальний тиск був виявлений у 13 (43,3%) хворих. В усіх хворих спостерігався синдром ектодермальних порушень різного ступеня виразності від сухості шкіри до її лущення, випадіння волосся. Набряковий синдром мали 22 (73,3%) хворі, проявом якого у більшості з них був набряк повік, обличчя та верхніх кінцівок. У 7 (23,3%) хворих були прояви анемічного синдрому.
Виявлені симптоми ураження нервової системи знайшли підтвердження при проведенні інструментальних досліджень (сповільнення процесів міжнейрональної передачі імпульсів).
Проведені нами спостереження показали, що у переважної більшості хворих провідне місце займали порушення нервово-психічної сфери та серцево-судинної системи. У зв'язку з виявленими симптомами хворим призначалась комплексна терапія, яка включала тиреоїдині гормони, тіоцетам, вітаміни групи В, судинні препарати [2], що значно покращувало ефект лікування хворих.

Таблиця 1
Частота клінічних проявів гіпотиреозу
Акупунтура, иглоукалывание, рефлексотерапия
Висновки. Симптоми ураження нервової тканини спостерігаються майже у 100% хворих на гіпотиреоз. Найчастіше зустрічається загальна загальмованість, різке сповільнення психічних процесів, порушення пам'яті, головний біль, запаморочення, оніміння верхніх та нижніх кінцівок. Наявність у хворого патології щитовидної залози треба враховувати при встановленні діагнозу та при призначенні лікування.

Список використаної літератури
1. Калинин А.П., Котов СВ., Карпенко А.А. Неврологические маски гипотиреоза у взрослых. Патогенез, клиника, диагностика // Клиническая медицина. — 2003. —№ 10. — С. 58—62.
2. Фадеев В.В. Современные концепции диагностики и лечения гипотиреоза у взрослых // Проблемы эндокринологии. — 2004. — Т. 50, № 2. — С. 47—53.
3. Эгарт Ф.М., Камалов К.Г., Васильева Е.В. и др. Нетипичные клинические варианты гипотиреоза // Проблемы эндокринологии. — 1991. — Т. 37, № 5. — С. 4—7.
4. Neeck G., Riedel W., Schmidt К. L. Neuropathy, myopathy and destructive arthropathy in primary hypothyroidism // Br. J. Rheumatol. — 1990. — № 17(12). —
P. 1697—1700.
5. Wise M.P., Blunt S., Lane R.J.M. Neurological presentations of hypothyroidism: The importance of slow relaxing reflexes //J. Roy. Soc Med. — 1995. — Vol. 88, № 5. —
P. 272—274.

Матеріали науково-практичної конференції: рефлексотерапія в Україні, 2009 р., Київ